Vés al contingut

Què és un delegat?

Que és un/a Delegat/da:

Un/a delegat/da és un pare, mare o tutor/a escollit per les famílies de cada curs i aula.

És una figura clau pel bon funcionament de l’AFA ja que facilita els canals de comunicació entre les famílies i l’escola.

 

 

 

Funcions a desenvolupar:

• Representa a les famílies de la seva classe davant l’AFA, el/la tutor/a i la/el coordinador/a de cicle.

• Manté amb les famílies un tracte freqüent que permeti donar i rebre informació.

• Manté contactes periòdics amb el/la tutor/a per tal d’intercanviar informació.

• Recull suggeriments, preocupacions, queixes, etc. i els fa arribar, si s’escau, al nivell que correspongui: tutor/a o junta de l’AFA. Cal recordar que sempre ha de tractar-se de temes d’interès general i mai de casos particulars.

• Intercanvia informació amb la junta de l’AFA i els representants del consell escolar.

Accions:

• Per donar sentit al treball dels delegats és convenient establir canals de comunicació estables amb les famílies, per tant és molt recomanable demanar els correus electrònics i mòbils per tal de facilitar informació (respectant en tot moment situacions de privacitat).

• Facilitar i/o promoure activitats d’esbarjo amb les famílies: sortides els caps de setmana, sopars, i tot allò que es cregui convenient per millorar la relació entre les famílies.

• Com a membre actiu de l’estructura família–escola és recomanable la participació en les activitats que organitza l’escola amb la participació de l’AFA KOSTKA.

Elecció:

El/la delegat/da és elegit/da, o reelegit/da, a la reunió de pares d’inici de curs.

El càrrec és renovable cada dos anys/ dos cursos. Pot ser reelegit /da per un tercer curs si les famílies del mateix ho creuen convenient i ell/ella ho accepta.

Recomanacions:

La figura del delegat/da, de vegades, pot trobar-se amb situacions una mica compromeses, els pares/mares poden tenir algun problema amb el tutor/a del seu fill/a i vosaltres esteu al mig. Us recomanem mantenir actituds conciliadores davant els conflictes.

Algunes informacions són de caràcter confidencial, tant dels alumnes, com de les famílies, com dels professors i personal de l’escola, per tant, cal ser discret. Els rumors poden fer més mal del que sembla.

Abans de difondre una informació general o transmetre una queixa s’assegura, de la millor manera possible (si cal de diferents fonts d’informació), de la veracitat del missatge.

Actuar sempre amb equitat davant totes les famílies.

Cal pensar que els/les pares/mares de la vostra classe sou un equip en el mateix vaixell, al igual que la resta de companys delegats/des i les persones de l’AFA.

Tots volem el millor pels nostres fills/filles i, per tant, per a l’escola.

Cal aportar crítiques constructives per millorar la feina de tots!!!

Tots hi sortirem guanyant!!